Rozpoczęły się prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku. To dokument tworzony razem z mieszkańcami. Do 31 stycznia można wziąć udział w ankiecie. 

Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań́ ma powstać dla Poznania, powiatu poznańskiego i jego 17 gmin, ale także Szamotuł, Obornik, Skoków i Śremu.

Badanie ma rozpoznać i zdefiniować główne problemy, których rozwiązania powinny się znaleźć w przygotowywanym Planie Zrównoważonej Mobilności. Celem planu jest ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz podróży zbiorowych oraz bezemisyjnych na terenie całego obszaru Metropolii Poznań. 

Podstawowe cele Planu Zrównoważonej Mobilności

 • zapewnienie wszystkim mieszkańcom obszaru Metropolii Poznańskiej takich opcji transportowych, które umożliwiają łatwy dostęp do celów podróży i usług,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa, w szczególności pieszych i rowerzystów,
 • redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • promowanie zbiorowych i niskoemisyjnych form transportu osób i towarów,
 • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców i gospodarki.

Korzyści dla mieszkańców

 • stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej (tras i ścieżek rowerowych), w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym,
 • atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa,
 • wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego,
 • redukcja emisji spalin,
 • powstawanie nowych centrów przesiadkowych oraz parkingów "parkuj i jedź".

Istotna rola mieszkańców

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument tworzony razem z mieszkańcami. Prace składają się z kilku etapów. Jednym z nich, bardzo istotnym, są badania ankietowe wśród mieszkańców oraz konsultacje społeczne.

Celem takich działań jest zebranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach czy problemach w funkcjonowaniu poszczególnych gmin w obszarach: transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa.

W anonimowej ankiecie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Metropolii Poznań. 

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności ?

Plan Zrównoważonej Mobilności, czyli z ang. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) stanowi długoterminową strategię wraz z planem wprowadzenia, nastawioną przede wszystkim na zapewnienie mieszkańcom dobrego dostępu do celów podróży i usług.

Ten kompleksowy dokument, opracowany i wprowadzany jest przez władze miast i gmin oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. W planie, obok diagnozy i określenia problemów mobilności występujących na danym obszarze, muszą znaleźć się także odpowiednie działania i zachęta do kształtowania wybranych zachowań komunikacyjnych, jak również wskazanie narzędzi za pomocą których będzie można mierzyć efekty zmian. 

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 r. będzie nie tylko strategicznym opracowaniem, lecz przede wszystkim uruchomi wiele praktycznych działań - wieloletnią politykę w zakresie zrównoważonej mobilności dla całego obszaru, która dzięki systematycznemu monitoringowi będzie modyfikowana zgodnie z bieżącymi potrzebami i warunkami.

Plan będzie w sposób kompleksowy uwzględniać kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne, budując całościową logikę zmian - a nie tylko planując rozwój infrastruktury. 

Wszelkie proponowane działania będą oceniane przez pryzmat ich wpływu na środowisko, klimat i mieszkańców, a także możliwości wzbudzenia dodatkowego ruchu drogowego. 

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Metropolia będą publikowane informacje o etapach prac nad dokumentem oraz terminach spotkań.