Budowa magazynu w Poznaniu krok po kroku

Magazyn jest specjalistycznym obiektem budowlanym wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa do przechowywania zapasów oraz zarządzania nimi w procesie łańcucha dostaw. Dzięki niemu nieodnotowywane są straty ilościowe oraz jakościowe magazynowanych produktów. Jak wybudować magazyn krok po kroku w Wielkopolsce, w Poznaniu?

Jakie rodzaje magazynów można wybudować w Poznaniu?

Podział magazynów, które wykorzystywane są przez firmy z różnych branż, mogą być rozróżniane na podstawie wielu kryteriów. Jednym z nich jest typ obiektu, na podstawie którego kategoryzuje się magazyn: otwarty (plac), półotwarty (wiata) oraz zamknięty. Można je także podzielić na podstawie wysokości przechowywanych towarów – do 4,2 metra (niskiego składowania), do 7,2 metra (średniego składowania) oraz do 25 metrów (wysokiego składowania). Ze względu na pełnioną funkcję wyróżnić można halę: produkcyjną, przeładunkową, dystrybucyjną, handlową. Decydując się na budowę magazynu, należy także dokonać wyboru, czy będzie on niezmechanizowany, zmechanizowany czy zautomatyzowany.

Jak wybrać i przygotować teren pod budowę magazynu?

Podczas wyboru miejsca na halę magazynową w Poznaniu lub w jego okolicach bardzo ważne są nie tylko jej lokalizacja czy wymiary, ale także uwarunkowanie geotechniczne. Gdy okaże się, że czynniki grutnowo-hydrologiczne są niekorzystne, na potrzeby inwestycyjne konieczne będzie wzmocnienie powierzchni. Wykorzystać można m.in. pal przemieszczeniowy, który stosuje się przy budowie magazynów, aby móc przenieść obciążenie z fundamentów na warstwy gruntów nośnych oraz dla dogęszczenia terenu na potrzeby wznoszonej inwestycji. Przed przystąpieniem do właściwych prac budowlanych przy hali konieczne jest także ogrodzenie terenu oraz jego oznakowanie, aby wyznaczyć obszar działania pracowników budowlanych. W wielu przypadkach wymagana jest niwelacja terenu, czyli wyrównanie powierzchni działki oraz utwardzenie placu budowy i jego zaaranżowanie tak, aby prace mógłby być wykonane bezpiecznie oraz rzetelnie. Jakie jeszcze etapy są ważne podczas budowy magazynu w Poznaniu?

Jak przebiega budowa magazynu w Poznaniu?

Warto wiedzieć, że omówiony wcześniej wybór działki oraz przygotowanie terenu pod budowę nie są pierwszymi pracami, które należy podjąć przed posadowieniem obiektu. Rozpoczęcie jakichkolwiek działań ziemnych powinno być poprzedzone wykonaniem projektu architektoniczno- konstrukcyjnego, za którego przygotowanie odpowiada architekt. Zawarte są w nim wszelkie najważniejsze informacje związane z magazynem. Następnie wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowuje się projekt budowlany. W kwestiach formalnych niezbędne jest także uzyskanie zgody na budowę.

Po dopełnieniu formalności mogą rozpocząć się wspominane wcześniej prace związane z przygotowaniem terenu budowy. Gdy działka jest gotowa do wybudowania obiektu, wykonuje się fundamenty, następnie posadawiana jest konstrukcja np. stalowa. Kolejnym krokiem na budowie jest montaż obudowy hali. Na samym końcu przeprowadza się prace wykończeniowe. Gdy zostaną wykonane, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali produkcyjno-magazynowej, które wydawane jest przez nadzór budowlany po przeprowadzeniu kontroli. Etap ten kończy budowę hali magazynowej, która od tej pory może być użytkowana.