Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Nasz niski poziom wiedzy o zagrożeniu jest tym bardziej alarmujący, że oficjalne raporty międzynarodowych instytucji, na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych, wskazują handel ludźmi jako jedno z trzech najbardziej dochodowych przestępstw popełnianych na świecie, dotyczące każdego regionu świata. Czy w Polsce może być pod tym względem inaczej? Niestety nie. Tylko w październiku naterenie kraju zatrzymano 50 osób zamieszanych w proceder handlu ludźmi.

 Handel ludźmi, zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym, to werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przejmowanie osoby z zastosowaniem:

przemocy lub groźby bezprawnej,
uprowadzenia,
podstępu,
wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
nadużycia stosunku zależności wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą,

 w celu wykorzystania, nawet za jej zgodą, wszczególności w prostytucji, pornografii, lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. W przypadku gdy ofiarą jest małoletni takie działania stanowią handel ludźmi, nawet jeśli nie użyto metod i środków wymienionych w punktach powyżej.

 Brzmi obco? Nie powinno dla osób, które są choć w minimalnym stopniu świadome występowania zjawisk prostytucji i żebractwa, które możemy obserwować na ulicach miast i miasteczek, a także wzdłuż szlaków komunikacyjnych całego kraju. Przy tym, w przypadkuprostytucji, handel ludźmi nie powinien być kojarzony tylko z tzw. tirówkami, lecz i domówkami, świadczącymi usługi seksualne w czterech ścianach swego lub najmowanego lokum. Dodatkowo należy pamiętać o zjawisku pracy przymusowej szczególnie zauważalnej w rolnictwie i budownictwie. Nie obce nam są także niestety nie pojedyncze przypadki wykorzystywania osób do wyłudzeń świadczeń socjalnych w krajach ościennych, zwłaszcza Niemczech, czy też zmuszanie do zaciągania zobowiązań finansowych w placówkach bankowych i parabankowych. Najbardziej wstrząsające przypadki handlu ludźmi to handel narządami i organami ludzkimi oraz dziećmi. Niestety przypadki takie choć nie częste, również są odnotowywane w Naszym kraju.

Pomocy poszkodowanym poza organami ściganiaw postaci między innymi Policji, Straży Granicznej udzielają także instytucje pozarządowe:

Masz informacje o osobach, które zostały dotknięte procederem handlu ludźmi? Nie bądź obojętny! Zgłoś to pod numer 997, albo 112!

KWP Poznań/MM