Na stronie Bazy Danych Miasta opublikowano najnowszą edycję raportu o stanie miasta Poznania. Przedstawiono w niej najważniejsze informacje nt. sytuacji Poznania w 2020 r. W najbliższy wtorek, 15 czerwca, podczas sesji rady miasta, odbędzie się debata nad tym dokumentem.

"Raport o stanie miasta Poznania za rok 2020"powstał dzięki współpracy z niemal 90 podmiotami - instytucjami publicznymi, jednostkami i organizacjami samorządowymi, biznesowymi i pozarządowymi oraz szkołami wyższymi. Tekst główny liczy ponad 700 stron, a załączniki obejmują ponad 1,2 tys. stron. Dokument można znaleźć na stronie: badam.poznan.pl

Raport podzielony jest na siedem głównych części: "My i nasze życie", "Nasza przestrzeń", "Nasza praca i przedsiębiorczość", "Nasza współpraca", "Nasz rozwój i budżet", "Tabele statystyczne", "Raporty i sprawozdania".

W pierwszej części - "My i nasze życie" - podano szczegółowe informacje demograficzne na temat Poznania, przedstawiono miejskie formy wsparcia dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów, a także poszczególnych grup społecznych potrzebujących pomocy i opieki. Zaprezentowano kształtowaną przez pandemię COVID-19 sytuację w poznańskiej kulturze, sporcie oraz edukacji dzieci, młodzieży i studentów.

Z drugiej części raportu - "Nasza przestrzeń" - dowiemy się o podejmowanych przez Miasto działaniach w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zabytków miejskich, rewitalizacji przestrzeni miasta i gospodarki nieruchomościami. W części tej podano także informacje o realizacji budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu, mobilności miejskiej, sytuacji w zakresie bezpieczeństwa oraz wprowadzanej w mieście idei smart city.

Trzecia część - "Nasza praca i przedsiębiorczość" - zawiera szczegółowe informacje na temat poznańskiego rynku pracy w 2020 r., gospodarki i form wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz innowacyjnej działalności funkcjonujących w Poznaniu instytucji. Znajdziemy tu również opis prowadzonej w mieście aktywności inwestycyjnej oraz form wspierania inwestorów.

W części czwartej - "Nasza współpraca" - opisano prowadzoną przez Miasto Poznań współpracę z miastami partnerskimi, a także organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Podano tu także informacje na temat sytuacji mieszkających w Poznaniu osób z obcym obywatelstwem. Przedstawiono działania Miasta w zakresie promocji Poznania, jego oferty turystycznej, a także związanej z nią dostępności kolejowej i lotniczej stolicy Wielkopolski.

Piąta część raportu - "Nasz rozwój i budżet" - poświęcona jest zagadnieniom związanym z finansami Poznania oraz realizowanym inwestycjom, także tym współfinansowanym ze środków unijnych. W części tej przedstawiono także najważniejsze kwestie dotyczące realizowanej Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ oraz planowania przestrzennego. Opisano tu również funkcjonowanie urzędu miasta oraz działania podejmowane w ramach dialogu z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem.

Szósta część raportu - "Tabele statystyczne" - zawiera zestawienia najnowszych danych statystycznych dotyczących m.in. demografii, mieszkalnictwa, edukacji, kultury, sportu, gospodarki i budżetu Poznania. W części tej znajdują się również wykazy osób nagrodzonych przez Miasto, laureatów konkursów miejskich oraz stypendystów, a także kalendarium najważniejszych wydarzeń mających miejsce w Poznaniu w 2020 r.

W ostatniej - siódmej - części pn. "Raporty i sprawozdania" opublikowano m.in. raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+  oraz realizacji programów sektorowych za 2020 r., sprawozdanie z działalności prezydenta oraz realizacji budżetu w 2020 r., a także wykaz większych inwestorów w stolicy Wielkopolski.

Przygotowanie raportu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym. Tekst raportu zawierający dane dotyczące Poznania i opisy podejmowanych przez Miasto działań uzupełniają liczne zdjęcia, grafiki, wykresy, tabele oraz linki odsyłające do bardziej szczegółowych opisów prezentowanych treści. Wybrane materiały są dostępne do pobrania w formie plików pdf oraz Excel.

Debata nad raportem odbędzie się 15 czerwca podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania. Poza radnymi w dyskusji może uczestniczyć 15 mieszkańców lub mieszkanek miasta - pod warunkiem, że najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą sesji złożą oni pisemne zgłoszenie. Powinno być ono poparte podpisami co najmniej 50 osób. Należy je złożyć w sekretariacie Biura Rady Miasta (plac Kolegiacki 17). 

Podczas debaty mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń do udziału w sesji. Przygotowane będzie dla nich stanowisko z komputerem znajdujące się w Sali Sesyjnej S3 Urzędu Miasta Poznania. Oznacza to, że podczas debaty mieszkańcy powinni przebywać w tej sali. 

Każdy, kto w dniu sesji zauważy u siebie niepokojące objawy chorobowe, nie powinien na nią przychodzić - zamiast tego zaleca się pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia.

WRiWM/AW

Załączniki