Rozstrzygnięto konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary. Najwyżej oceniono dwie prace, przyznając im ex aequo pierwsze miejsce.  

Zadaniem konkursowym było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni publicznej dla fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary, które umiejętnie połączy funkcje: rekreacji, retencji, komunikacji wewnątrz osiedla oraz parkowania. W ocenie zgłoszonych prac ważna była też wykonalność projektu i możliwość wykorzystania go przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu. Najlepsze propozycje studentów zostaną wykorzystane w procesie tworzenia projektu planu.

Jury równorzędnie oceniło prace Agnieszki Grzemskiej i Mikołaja Betki z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (praca nr 3) oraz Oleny Paziuk i Huberta Wulbacha z Collegium Da Vinci w Poznaniu (praca nr 5).

W uzasadnieniu napisano, że praca nr 3 jest "ciekawą propozycją zagospodarowania terenu poprzez zastosowane strefy dedykowane poszczególnym grupom społecznym. Tworzą one spójną koncepcję planowanego parku, wykorzystując dolinny układ terenu oraz bezpośrednie sąsiedztwo poszczególnych obiektów, takich jak np. strefa aktywności w rejonie szkoły i przedszkola. Ciekawym pomysłem jest również propozycja parkingu kubaturowego w rejonie ul. Niestachowskiej jako odpowiedzi na rozwiązanie problemów parkingowych osiedli Winiary i Bonin".

Z kolei w przypadku pracy nr 5 doceniono "przeprowadzone analizy przestrzenne, zarówno w części graficznej, jak i opisowej, wykorzystujące również elementy inspiracji dla poszczególnych form zagospodarowania terenu. Pracę cechuje również wskazanie powiązania systemu zieleni w szerszym przestrzennie kontekście. Zaproponowany bogaty katalog urządzeń dla rekreacji i sportu sprawia, że koncepcja zagospodarowania obszaru jest bardzo uniwersalna. Idea podziału na trzy strefy funkcjonalne, dedykowane poszczególnym grupom społecznym, decyduje o atrakcyjności takiego założenia".

Oba zwycięskie zespoły otrzymają nagrody finansowe w wysokości 2500 zł brutto. 

Trzecie miejsce zajęła praca Jana Suszczyńskiego, Roksany Poskrop i Mikołaja Wiśniewskiego, studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca nr 1). Pracę nagrodzono przede wszystkim "za dobrze przygotowaną część opisową - zarówno w sferze analiz przestrzennych, inwentaryzacji jak i przeprowadzonych bilansów. Opracowana część graficzna nie jest dopracowana z ww. opisem, co powoduje nieczytelność proponowanych stref oraz powiązań z osiedlami Winiary i Bonin".

Komisja konkursowa obradowała pod przewodnictwem Adama Kijowskiego (zastępca dyrektora MPU) w składzie: Halina Owsianna (Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP), Katarzyna Podlewska (zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP), Piotr Libicki (zastępca dyrektora ZDM), Robert Kołaczyk (Zarząd Osiedla Winiary) i Krzysztof Pyszny (Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu).

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania i adresowany był do studentów I lub II stopnia kierunków: architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, zintegrowane planowanie rozwoju lub kierunków pokrewnych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytetu Przyrodniczego i Collegium Da Vinci w Poznaniu.

MPU