Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podjęła działania na rzecz powtórnej procedury przetargowej, która ma wyłonić projektanta i wykonawcę rewaloryzacji płyty Starego Rynku oraz przekształcenia ulicy Jana Baptysty Quadro w pasaż kultury. 

- Włożyliśmy już bardzo dużo wysiłku w to przedsięwzięcie i będziemy walczyć do końca o to, by ambitny plan, jakim niewątpliwie jest przywrócenie blasku wizytówce Poznania, mógł zostać zrealizowany. Stąd kolejne postępowanie przetargowe. Nie byłoby ono możliwe bez dobrej współpracy z zarządcami podziemnej infrastruktury, za którą dziękuję. Liczymy, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę tej ważnej dla miasta inwestycji - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Do pierwszego przetargu, ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie w grudniu 2020 roku nie tylko w imieniu Miasta, lecz - dla skoordynowania w jednym terminie wszystkich zaplanowanych inwestycji - również gestorów sieci podziemnych (spółek Aquanet, Polska Spółka Gazownictwa, Enea Oświetlenie, Veolia Energia Poznań i Orange Polska) - nie wpłynęła żadna oferta. Zdecydowano wówczas spróbować wyłonić wykonawcę w drodze negocjacji bez ogłoszenia. Przyniosły one efekt w postaci jednej oferty, ale znacznie przekraczającej zakładany wcześniej budżet.  Nie wszyscy współzamawiający zgodzili się na zwiększenie ponoszonych przez siebie kosztów. W związku z tym, podobnie jak w przypadku pierwszego przetargu, postępowanie prowadzone w trybie negocjacji trzeba było unieważnić.

- Przed ogłoszeniem powtórnego przetargu do specyfikacji warunków zamówienia i projektu umowy z wybranym wykonawcą wprowadziliśmy zmiany, które - mamy nadzieję - wpłyną na liczbę złożonych ofert oraz ich cenę, a w efekcie pozwolą skutecznie rozstrzygnąć postępowanie. Wśród najważniejszych jest wydłużenie czasu na projektowanie o 30 dni, przesunięcie terminu końcowego do 31 sierpnia 2023 roku, wprowadzenie terminu udostępnienia chodników przed kamienicami wokół płyty Starego Rynku wiosną 2023 roku, zmiana cyklu płatności z kwartalnego na dwumiesięczny, a także dodanie możliwości wykonania robót budowlanych dla sieci gazowej bezpośrednio przez Polską Spółkę Gazownictwa lub podmiot trzeci, któremu ta spółka zleci te prace - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym podmioty swoje oferty mogą składać do 20 maja. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę i podpisać z nim w czerwcu umowę, to zasadnicze roboty będą mogły zacząć się wiosną 2022 roku, a już jesienią tego roku ruszyłyby prace wyprzedzające (m.in. badania archeologiczne w miejscach przewidzianych pod budowę sieci i innych obiektów, np. takich jak podziemna stacja transformatorowa i podziemna toaleta). W tym roku również może rozpocząć się wykonanie izolacji fundamentów budynku Wagi Miejskiej oraz posadowienie zbiorników retencyjnych.

W efekcie zaplanowanych prac powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienna kostka i płyty kamienne. Wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Poruszanie się po nowej nawierzchni ułatwi obniżenie chodników w stosunku do płyty Starego Rynku i przebudowywanych fragmentów ulic do 2 cm.

Pod rewaloryzowaną nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.

Na Starym Rynku pojawią się trzy wyspy zieleni - klomby z drzewami i siedziskami, wertykalny ogród na zachodniej ścianie Galerii Arsenał, a także nowe ławki i siedziska, zlokalizowane na starorynkowej płycie oraz w Pasażu Kultury, który powstanie na ul. Jana Baptysty Quadro. Będzie to miejsce do organizowania wydarzeń kulturalnych, które będzie dysponowało m.in. mobilną sceną i czasowym, składanym zadaszeniem.

Ogłoszenie przetargowe zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

RB, PIM