Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

KOMUNIKAT NR 6 STAROSTY POZNAŃSKIEGO (13 marca 2020)

Informuję, że podjąłem decyzję, iż od 16 marca br. do odwołania maksymalnie ograniczamy wejście do budynku Starostwa Powiatowego przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 w Poznaniu oraz do jednostek podległych.

Tylko w wyjątkowych przypadkach mieszkańcy zostaną pojedynczo wpuszczani do budynku Urzędu, a pracownik ochrony i urzędnik będą kierować klienta w najpilniejszych sprawach do danego wydziału.

Ponadto podjąłem decyzję, że w przypadku rejestracji pojazdów deklarujemy przywrócenie terminu administracyjnego przy przekroczeniu 30-dniowego terminu. To oznacza, że nie będą nakładane kary finansowe. Z kolei od 16 marca br. wszystkie filie Wydziału Komunikacji i Transportu zostają zamknięte do odwołania.

W przypadku Wydziału Architektoniczno-Budowlanego zalecam kontakt telefoniczny i mailowy z naszymi pracownikami, a osobisty jedynie po umówieniu się telefonicznym i to w najpilniejszych sprawach.

Z kolei od 16 do 31 marca 2020 br. zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.W tym okresie można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Szczegóły na stronie https://www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna

Podkreślam, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, nas wszystkich, zachęcamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszych stronach: www.bip.powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT NR 5 STAROSTY POZNAŃSKIEGO (13 marca 2020)

Starosta Poznański informuje, iż w przypadku niemożności przez mieszkańców dochowania 30-dniowego terminu rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego UE lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP należy w ciągu 7 dni od ustania przyczyny tj.
– odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
– opuszczenia szpitala bądź zwolnienie z kwarantanny,
złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tych czynności razem z wnioskiem o rejestrację lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Wzór wniosku o przywrócenie terminu będzie dostępny na www.bip.powiat.poznan.pl

UWAGA
Złożenie wniosku o przywrócenie terminu z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego będzie skutkowało przywróceniem terminu i będzie równoznaczne z dokonaniem czynności w ustawowym terminie, a więc nie podlega karze pieniężnej.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT NR 4 STAROSTY POZNAŃSKIEGO (13 marca 2020)

Informuję, że wprowadzam nowe rekomendacje i zalecenia dotyczące obsługi naszych klientów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Od 13 marca do 31 marca 2020 obowiązują poniższe zasady:

W kasie PODGiK na I pietrze odbywa się:

1. Składanie wszystkich wniosków (o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o dodatkowe narady koordynacyjne), zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, w tym również po usunięciu usterek.
2. Odbiór dokumentacji, w tym: wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej, odpisów protokołów z narad koordynacyjnych oraz uwierzytelnionych dokumentów dla klientów wykonawców prac geodezyjnych.

W pokoju nr 117a na I piętrze Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym postępowanie, można dokonać:

1. Wglądu do dokumentacji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w rozumieniu z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pozostałe kontakty z pracownikami PODGiK będą się odbywały wyłącznie drogą elektroniczną (e-puap, e-mail) lub telefoniczną. Szczegółowy spis numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się na stronie: www.bip.podgik.poznan.pl

Ponadto informuję, że odwoływane są narady koordynacyjne, a także zawiesza się przeglądanie aktów notarialnych i innych dokumentów przez rzeczoznawców majątkowych w siedzibie PODGiK.

Przypominam, że formularze wniosków są dostępne na stronie: www.podgik.poznan.pl

Wnioski przekazywane drogą elektroniczną muszą być podpisane profilem zaufanym (e-puap daje obecnie możliwość podpisywania załączników) lub podpisem kwalifikowanym.

Zachęcam do korzystania z e-usług: i.KERG, i.Wniosek, i.Rzeczoznawca, i.Komornik

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (12 marca 2020)

Informuję, że od 13. marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski wstrzymuje realizację zadania pn. kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu poznańskiego.

W związku z powyższym Starosta Poznański informuje o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej w powiecie poznańskim, która prowadzona była na terenie Szpitala Powiatowego w Puszczykowie.

O terminie wznowienia działalności komisji kwalifikacyjnej poinformuję w osobnym komunikacie.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT NR 3 STAROSTY POZNAŃSKIEGO (12 marca 2020)

Informuję, że wprowadzam kolejne zalecenia i rekomendacje dotyczące obsługi naszych klientów przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i jednostki mu podległe.

Od 12 marca br. do 31 marca br, składanie wszystkich dokumentów odbywa się w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na parterze Urzędu przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Kancelaria Ogólna zostaje zamknięta dla klientów.

Ponadto od 16 marca do 31 marca 2020 r.:
– Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu odwołuje posiedzenia składów orzekających. O nowych terminach posiedzeń będziemy informować telefonicznie lub listownie.

– Zamknięte zostaną filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wyjątkiem placówek w Stęszewie i Swarzędzu.

– Kontakt z inspektorami prowadzącymi postępowania administracyjne w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu będzie się odbywał wyłącznie telefonicznie (w godzinach od 11.00 do 13.00) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zwracam się z apelem, aby ograniczyć też bezpośrednie wizyty w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wszelkie sprawy dotyczące tut. Zarządu należy załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.bip.powiat.poznan.pl. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Zachęcam także, aby na bieżąco śledzić nasze strony internetowe www.bip.powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl, na których będą zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (12 marca 2020)

Szanowni Państwo,
z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, zwracam się z apelem, aby ograniczyć bezpośrednie wizyty w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zachęcamy wszystkich klientów, aby wszelkie sprawy dotyczące tut. Zarządu załatwiali za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
Wszelkie dane kontaktowe są dostępne pod adresem: bip.zdp.poznan.pl lub www.zdp.poznan.pl

——————————————————————

KOMUNIKAT NR 2 STAROSTY POZNAŃSKIEGO (11 marca 2020)

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) br. szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat poznański zostają zamknięte.

Wraz z Zarządem Powiatu w Poznaniu podjąłem decyzję, że w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez powiat (w Mosinie oraz Owińskach), tylko dzieci i młodzież, która pozostaje w internatach będą miały zapewnioną opiekę nauczycieli. Zajęcia dydaktyczne w tych placówkach zostają również zawieszone.

Przypominam, że zgodnie z moim zarządzeniem z 10 marca br., zamknięte zostają:

– prowadzone przez powiat poznański poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z filiami oraz Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach,

Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach mogą odbywać się w szczególnych przypadkach i każdorazowo po konsultacji z dyrektorem placówki.

Ponawiam apel, aby wszyscy klienci Starostwa Powiatowego w Poznaniu ograniczyli również wizyty w Urzędzie i jednostkach podległych. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.bip.powiat.poznan.pl. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Przypominam, że od 10 marca br. Szpital Powiatowy w Puszczykowie jest zamknięty dla odwiedzających do odwołania.

Zachęcam, aby na bieżąco śledzić nasze strony internetowe bip.powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl, na których będą zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT NR 1 STAROSTY POZNAŃSKIEGO (10 marca 2020)

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce podjąłem, wraz Zarządem Powiatu w Poznaniu oraz po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, decyzję, że od jutra, tj. 11 marca br., przez 14 dni zamknięte zostaną:

– prowadzone przez powiat poznański poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z filiami oraz Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach mogą odbywać się w szczególnych przypadkach i każdorazowo po konsultacji z dyrektorem placówki.

Zwracam się z apelem, aby wszyscy klienci Starostwa Powiatowego w Poznaniu ograniczyli również wizyty w Urzędzie i jednostkach podległych. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.bip.powiat.poznan. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

W przypadku szkół ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków prowadzonych przez powiat poznański – decyzje o ewentualnym zawieszaniu zajęć będą podejmowane w porozumieniu z Inspekcją Sanitarną,

Przypominam, że od 10 marca br. Szpital Powiatowy w Puszczykowie jest zamknięty dla odwiedzających do odwołania.

Zachęcam, aby na bieżąco śledzić naszą stronę internetową, na której będą zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT ZE SZPITALA (9 marca 2020)

Oto treść komunikatu przesłanego przez pełnomocnik d/s PR Szpitala w Puszczykowie:

“W Szpitalu w Puszczykowie przebywała pacjentka, której przejęcia dokonał Szpitalny Odział Ratunkowy. Z uwagi na podejrzenie zakażenia koronawirusem, po uzgodnieniu z lekarzem Oddziału Zakaźnego została przekazana do Szpitala Miejskiego im Strusia w Poznaniu. Szpital w Puszczykowie zastosował sanitarne procedury ochronne. Dementujemy jednocześnie stanowczo informacje mediów jakoby w szpitalu przebywało dwóch pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Informujemy również, że ze względu na ogólnopolską sytuację epidemiologiczną do odwołania został wprowadzony zakaz odwiedzin chorych w szpitalu”.

——————————————————————

KOMUNIKAT WOJEWODY (9 marca 2020)

W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i możliwością rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej ludzi, wywołanej tym wirusem należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez masowych oraz innego rodzaju imprez, mających miejsce na terenie województwa wielkopolskiego.

Jak wynika z komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.03.2020 r. rekomendowanym przez niego rozwiązaniem jest odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Z uwagi na doniesienia o kolejnych przypadkach zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie kraju,
przedmiotowe zalecenie jest w pełni uzasadnione,

Nadmienić należy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171) – za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania w pierwszej kolejności odpowiada organizator – na którym, spoczywa również odpowiedzialność za zabezpieczenie pod względem medycznym. Jak dowodzą dotychczasowe’ doświadczenia z krajów, gdzie obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem – nie można w takich warunkach zagwarantować pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego podczas imprez z udziałem dużej liczby uczestników.

Podkreślić należy rolę wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, jako organów wydających decyzje administracyjne – zezwolenia na przeprowadzenie imprez na podstawie przepisów ww. ustawy, które w toku postępowania powinny brać pod uwagę ryzyko wynikające z zagrożenia epidemicznego. W tym miejscu nie można pominąć kompetencji ustawowych tych organów w postaci możliwości wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej, jeżeli po wydaniu zezwolenia stwierdzą, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna doprowadziła do naruszenia warunków bezpieczeństwa, dających uprzednio podstawę, do wydania zezwolenia.

Koniecznym jest rozważenie przez organizatorów imprez, w tym także nie posiadających statusu imprezy masowej w rozumieniu ww. ustawy – zasadności ich organizowania w okolicznościach stwarząjących ryzyko zarażenia chorobą zakaźną, zagrażająca zdrowiu i życiu uczestników.

W związku z powyższym apeluję do Państwa o zrozumienie powagi sytuacji i poddanie analizie planowanych imprez pod względem ryzyka rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Wielkopolski.