Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

14 lutego 2020 r. na terenie JRG nr 7 w Poznaniu odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu za 2019 r. Naradę otworzył Komendant Miejski – bryg. Jacek Michalak wraz z zastępcą mł.bryg. Rafałem Kociembą.
W naradzie udział wzięli kierownicy komórek organizacyjnych, którzy zreferowali działalność Komendy Miejskiej na jej poszczególnych płaszczyznach. Ponadto dokonano szczegółowego rozliczenia zadań postawionych przed poznańską komendą w 2019 roku.
Miniony rok był bardzo pracowity dla poznańskich strażaków. W sumie na terenie działania Komendy Miejskiej odnotowano 10482 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Spośród wszystkich zdarzeń odnotowano 2559 pożarów ( podobna liczba jak w roku 2018 - 2551), 6215 innych miejscowych zagrożeń (wzrost tj. 14 % w stosunku do 2018r.) oraz 1708 alarmów fałszywych (wzrost o 18 % w stosunku do 2018r.).
Stan etatowy Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w 2019r. to 533 etaty, w tym 521 etatów funkcjonariuszy oraz 12 pracowników cywilnych. W roku 2019 r. zostało zwolnionych 21 funkcjonariuszy.
Budżet Komendy Miejskiej w 2019 wynosił 59.784.133,00 zł, Środki pozabudżetowe – 4.850.802, 00 zł
W ramach dotacji 5000+ dofinansowano 71 jednostek OSP na łączna kwotę 355 000,00 zł
Do OSP przekazano umundurowanie w ilości 70 par butów skórzanych, 38 par butów gumowych, 57 kominiarek, 140 szt. rękawic, 32 szt. ubrań specjalnych, 160 szt.ubrań koszarowych, 7 szt. ubrań KDS
Pojazdy wydane do OSP:
- SRt otrzymało OSP Dabrówka Kościelna,
- SLKw otrzymało OSP Wrotków,
- SLOp otrzymało OSP Kleszczewo,
- Przyczepa rosenbauer trafiła do OSP Mosina,
W 2019 r. przeszkolono 233 członków OSP(szkolenie dowódców, podstawowe, kierowców)
W minionym roku Komenda Miejska PSP wzbogaciła się o samochody gaśnicze:
• Ciężki samochód ratownictwa technicznego z rotatorem marki Renault przekazany w użytkowanie do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7;
• Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 6,0/43 marki MAN przekazany w użytkowanie do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1;
• Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5,0/32 marki MAN przekazany w użytkowanie do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2;
• Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy VOLKSWAGEN T-5 – przekazany w użytkowanie Wydziałowi Technicznemu;
W roku 2019 zostały przeprowadzone następujące postępowania przetargowe:
- budowa nowej strażnicy JRG 4 – etap II,
- rozbudowa i przebudowa strażnicy JRG 6,
- rozbudowa i przebudowa strażnicy JRG 6 – etap II,
- rozbudowa/modernizacja strażnicy JRG 8 – etap I,
- sprzedaż uszkodzonego samochodu specjalnego GCBA MAN LE 18.280,
- rozbudowa/modernizacja strażnicy JRG 8 – etap II(postępowanie unieważnione)
- bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego na rok 2020
W roku 2019 prowadzone były następujące roboty budowlane:
- budowa nowej strażnicy JRG 4 – etap II
- rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG 6 – etap I i II
- rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG 8 – etap I
- modernizacja strażnicy JRG 5

Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak i Zastępca mł.bryg. Rafał Kociemba
docenili oraz podziękował wszystkim strażakom za ogromny wkład i poświęcenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Komendanci pochwalili także pracę osób dbających o funkcjonowanie komendy.

Najważniejsze cele strategiczne na 2020 r. to:
- odbiór nowej strażnicy JRG 4,
- dalsza rozbudowa JRG 6,
- rozbudowa Ośrodka Szkolenia na terenie JRG 8,
- prace modernizacyjne na terenie JRG nr 5,
- pozyskanie SCRT, oraz 2 samochodów gaśniczych,
- doskonalenie systemu dyspozytorskiego,
- realizacja projektów WFOŚiGW w Poznaniu (zakup wyposażenia – zakupy bieżące i inwestycyjne oraz zakup pojazdów).
- wystąpiono do Komendanta Głównego PSP z analizą operacyjną dot. utworzenia nowej JRG w powiecie poznańskim w m. Kostrzyn Wlkp. Plan został wstępnie zaakceptowany. Dalsze procedowanie będzie zależało od ostatecznych decyzji w KG PSP oraz lokalnych na poziomie gminy, powiatu.

Poznańscy Strażacy dbają nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu poznańskiego.
W dniu 27 stycznia 2020 został oficjalnie otwarty w Poznaniu przy ulicy Piaśnickiej skwer im. Michała Tomiaka. Strażak pełnił służbę w JRG 7. W roku 2011 podczas pełnienia obowiązków służbowych uległ ciężkiemu wypadkowi. Zmarł 27.06.2011r. na skutek doznanych obrażeń.

Zdjęcia i tekst: st.kpt. Emilia Kuczkowska

Galeria: